Saltear al contenido principal

Sistema de xestión de calidade

O CIFP Carlos Oroza é un Centro referente que ano tras ano levou a cabo un esforzo relevante para conseguir a prestación de servizos de forma excelente e baixo uns estándares de calidade estritos.

Neste sentido, o CIFP Carlos Oroza realiza un traballo continuo para a mellora da calidade dos servizos que presta, utilizando para iso métodos de traballo suxeitos a estándares internacionais.

O Centro conta co Certificado do Sistema de Xestión da Calidade de AENOR conforme a norma ISO 9001:2015.

A norma ISO 9001 acredita o cumprimento da normativa vixente na execución dos servizos do Centro e é un distintivo de garantía e seguridade ante toda a comunidade educativa e de prestixio en xeral.

Sistema Xestión de Calidade

A nosa misión descríbese nos seguintes puntos:

 • Establecer unha oferta de formación profesional modular, flexible, de calidade e adaptada ás demandas da poboación e ás necesidades xeradas polo mundo produtivo, proporcionando servizos para a cualificación e a recualificación das persoas ao longo da vida.
 • Participar no procedemento para o recoñecemento, a avaliación e a acreditación de competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e de vías non formais de formación no marco do Sistema Nacional das Cualificacións e da Formación Profesional.
 • Prestar servizos de información e de orientación profesional ás persoas para tomar as decisións máis axeitadas respecto da súa carreira profesional.
 • Establecer un espazo de cooperación entre o sistema de formación profesional e o ámbito produtivo sectorial e local, para desenvolver e estender unha cultura da formación permanente.
 • Fomentar a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, con especial incidencia na erradicación de prexuízos.
 • Facilitar o acceso da mocidade ao primeiro emprego, así como a conservación e mellora do posto de traballo dos traballadores e das traballadoras, mediante unha oferta formativa de calidade que promova a aprendizaxe permanente e a capacidade de adaptación aos cambios sociais, organizativos e tecnolóxicos.
 • Impulsar e mellorar as aptitudes e as competencias do alumnado, promovendo proxectos de iniciativa emprendedora, mobilidade, perfeccionamento profesional e cooperación, nun contexto internacional.

A nosa visión

Como Centros Integrados de Formación Profesional proporcionaremos unha formación integral ao noso alumnado que lle facilite a participación activa e responsable como cidadáns, polo que ofreceremos unha oferta formativa completa e de calidade que conduza á obtención de títulos de formación profesional e á acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, atendendo as necesidades que demande o mercado laboral e consolidando vínculos con todas as empresas do contorno.

Valores, orientamos as nosas accións para:

 • Fomentar valores de convivencia, cooperación e respecto.
 • Ofrecer uns servizos educativos de calidade.
 • Mellorar continuamente a calidade dos servizos prestados, a través da innovación e o traballo en equipo, para crear valor aos nosos usuarios mediante un sistema de calidade total co compromiso de cumprir cos requisitos do sistema e de mellorar continuamente a súa eficacia.
 • Lograr a satisfacción da comunidade buscando atender as súas necesidades e adiantándonos ás súas expectativas, observando o cumprimento da misión, visión e valores da institución.
 • Ofrecer as cualificacións profesionais requiridas para dar resposta ás necesidades e demandas do noso ámbito socioeconómico.
 • Optimizar os recursos públicos dispoñibles, fundamentados nas tecnoloxías da información e da comunicación, para reproducir procesos sustentables, cun profesorado formado tanto na didáctica coma nas innovacións tecnolóxicas.
 • Fomentar o espírito emprendedor e o desenvolvemento de actividades empresariais.
 • Contribuír ao logro das actuacións e os obxectivos de calidade establecidos no Plan estratéxico da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
 • Desenvolver vínculos co sistema produtivo do contorno (sectorial, comarcal ou local) nos ámbitos seguintes:
  • Formación do persoal docente de formación profesional.
  • Formación do alumnado en centros de traballo e realización doutras prácticas profesionais.
  • Orientación profesional.
  • Participación de profesionais do sistema produtivo na impartición de docencia.
  • Colaboración na detección de necesidades de formación permanente dos traballadores e das traballadoras, así como na información e orientación das persoas usuarias, tanto a título individual como colectivamente.