Saltear al contenido principal

Dirección de Servizos de Restauración

  • Ciclo formativo
  • Familia: Hostalaría e turismo
  • Sistema educativo: LOE
  • Grao: Superior
  • Horas: 2000
  • Código: SHOT05
  • Documentación:

A quen vai dirixido?

Este ciclo formativo vai dirixido a aquel alumnado que queira introducirse no mundo profesional dos servizos de restauración e todo o que xira no seu entorno nun perfil de dirección e organización. Para acceder debes estar en posesión do  título de graduado en Bacharelato, título de técnico nun ciclo formativo en grao medio ou mediante proba de acceso.

No Carlos Oroza impartimos as ensinanzas coa  metodoloxía que nos caracteriza “aprender facendo”, a través da cal te verás inmerso nun entorno real de aprendizaxe práctico: o Restaurante Pedagóxico do centro “Álvaro Cunqueiro” aberto á cidadanía, a Cafetería-GastroBar “Suso Domínguez”, o comedor de autoservizo, a Horta Escolar “Horta Oroza, aula I+D, son os espazos formativos onde desenvolverás a túa aprendizaxe, con profesorado altamente cualificado e implicado na túa formación.

Debes saber que este nivel formativo corresponde a categoría 3 do Catálogo Nacional de Cualificación Profesionais, polo que servirache como base para proseguir outros estudos regrados ou universitarios podendo facer unha carreira académica e profesional no ámbito da FP e  propiciar a túa inserción no mercado laboral.

Cales son os requisitos de acceso?

Consulta os requisitos de acceso e admisión vixentes no seguinte enlace da páxina oficial do portal de FP Galicia.

Que se aprende a facer?

A competencia xeral deste título consiste en dirixir e organizar a produción e o servizo de alimentos e bebidas en restauración, determinando ofertas e recursos, controlando as actividades propias do aprovisionamento, cumprindo os obxectivos económicos, seguindo os protocolos de calidade establecidos e actuando segundo normas de hixiene, e prevención de riscos laborais e protección ambiental.

En que ámbitos se traballa?

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas de restauración do sector público ou do privado. Neste caso, realizan as súas funcións baixo a dependencia da dirección ou a xerencia dun restaurante, ou do superior xerárquico equivalente. Tamén poden desenvolver a súa actividade profesional no ámbito do comercio de viños e outras bebidas, ben na venda directa, ou ben na distribución ou na asesoría.

Que ocupacións se desempeña?

Director/ora de alimentos e bebidas; supervisor/ora de restauración moderna; «maître»; xefe/a de sala; encargado/a de bar-cafetaría; xefe/a de banquetes; xefe/a de operacións de cátering; «sommelier»; responsable de compra de bebidas; encargado/a de economato e adega.

Cales son os módulos?

CursoCódigoMódulo profesionalHorasPeríodos semanais
MP0496Control do aprovisionamento de materias primas532
MP0514Formación e orientación laboral1074
MP0502Gastronomía e nutrición532
MP0179Inglés1606
MP0509Procesos de servizos en bar-cafetaría2409
MP0510Procesos de servizos en restaurante26710
MP0501Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias803
MP0515Empresa e iniciativa emprendedora533
MP0512Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración1408
MP0513Proxecto de dirección de servizos en restauración26
MP0504Recursos humanos e dirección de equipos en restauración533
MP0180Segunda lingua estranxeira1579
MP0511Sommelier1579
MP0503Xestión administrativa e comercial en restauración704
MP0516Formación en centros de traballo384
Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia

Que título ou acreditación se obtén?

Título de Técnico superior en Dirección de servizos de restauración.

A que outros estudos se pode acceder?

  • A calquer ciclo formativo de grado superior, nas condicións de admisión que se establezcan.
  • Se queres continuar cos teus estudos na Hostalería e Turismo tes opción a obter unha carreira académica e profesional no CIFP Carlos Oroza, podendo cursar: Ciclo Superior Servizos en Restauración, Ciclo Superior de Xestión de Aloxamentos Turísticos modalidade ordinaria e FP Dual, Ciclo Superior Guía, Información e asistencia Turística. Tamén tes acceso a cursar o Curso de Especialización “Master en Panadería e Bolaría Artesanal”.