Saltear al contenido principal

Organización

O Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, establece os requisitos básicos dos centros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia e defíneos como institucións ao servizo da cidadanía e do sector produtivo, que deben contribuír á cualificación e á recualificación das persoas, acomodándose ás súas expectativas profesionais.

Os centros integrados de formación profesional debemos atender ás necesidades de cualificación inmediatas e emerxentes do sistema produtivo, debemos ser un referente orientador para o sector produtivo e formativo do seu contorno, e debemos facilitar a integración das ofertas de formación profesional e rendibilizar os recursos humanos e materiais dispoñibles.

Dadas as características singulares dos centros integrados de formación profesional, dotóusenos dun marco de organización, funcionamento e goberno diferenciado.

Os centros integrados de formación profesional, para o cumprimento dos seus fins e o desenvolvemento das funcións que teñen encomendadas, contarán con órganos de goberno, participación e coordinación, de acordo co establecido no artigo 12 do Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

Os órganos unipersoais de goberno constitúen o equipo directivo, que traballa de xeito coordinado para lograr os fins e as función, a calidade e a excelencia do centro integrado.

Órganos unipersoais de goberno no CIFP Carlos Oroza

Dirección: Manuel Hermo Piñeiro
Vicedirección: Pilar Tallón Silvosa
Xefatura de estudos: Ana Area Gómez
Secretaría: Juan Ferradás Bautista

Órganos colexiados de participación do CIFP Carlos Oroza

Consello social

Director Manuel Hermo Piñeiro
Representante da Consellería de Educación e O.U.
Representante da Consellería de Cultura e Turismo Pilar Fernández Ruíz
Representante da Consellería de Traballo e Benestar Ángeles Cortés Jiménez
Xefa de Estudos Ana Area Gómez
Representantes do Profesorado Teresa Barreiro Abilleira
Francisco Rodríguez Prieto
Jorge Sánchez Verdeal
Representantes das Organizacións Sindicais Daniel Sineiro Fontenla (FETE-UXT)
Luis Tuñas Estévez (CIG)
Representantes das Organización Empresariais Beatriz Carballido Barciela
Jesús Castiñeira Diz
Secretario Juan Ferradás Bautista

Claustro de profesorado

Cociña e pastelaría Jorge Sánchez Verdeal
Francisco Orge Lorenzo
Luis Tuñas Estévez
José Luis Fernández Lubiáns
Ricardo Fernández Guerra
Nuria Ruiz Gómez
Ana María Area Gómez
Manuel Hermo Piñeiro
Francisco Rodríguez Prieto
Mónica Cernadas Romero
Damián Rey Cernadas
Cristina Doporto Santos
Anxo Soto García
Noa Seijo Orjales
Julio José García Luque
Martin Lema Parga
Mª de la Fe Coucheiro Gestoso
Servizos de restauración Carlos Rodríguez Rodríguez
Valentina Vázquez Lores
Antonio Suarez Rodriguez
María Rey Fernández
Pedro Tomás Sestayo Riveiro
Marcel Schaal
Procesos na industria alimentaria Ana Isabel Méndez Álvarez
Martina Martínez Sabajanes
Hostalaría e turismo Argentina Otero Santiago
Pilar Novelle González
María José Lores Baena
Pilar Tallón Silvosa
Marta Abad Maquieira
Mª Teresa Fernández Casal
Juan Ferradas Bautista
María José Durán Gómez
Rosa Marcos León
Eva Lage Lorenzo
Sandra Aldao Braga
Mónica De La Torre Vázquez
Formación e orientación laboral Mª Teresa Barreiro Abilleira
Estrella Fernández Buján
Cristina Montenegro Moldes
Ana Mª Casal Canabal
Inglés Pilar Brenlla Vilar
María Fernández González
Aitana Acuña Rodríguez
Francés Paloma Carrazoni Fuertes
Paula González López
Orientación María del Carmen Veira Pérez
Ámbito C.t. Fp Básica Pablo Losada Ferreiro

Persoal de administración

Administración Amado Gómez Pérez
Encargada economato María Del Pilar Pesqueira García
Conserxería Sergio Costas Fontán e Carlos Fernández Pereiro
Limpeza Mª José Viaño Ruzo
Catalina Vicente
Olga M. Loira Iglesias
Mónica Rojo Suárez
Montserrat Franco
Lourdes González Graña

Organigrama

 • Consello Social
 • Dirección
  Manuel Hermo Piñeiro

  • Vicedirección
   Área de Calidade, Innovación e orientación profesional
   Pilar Tallón Silvosa

   • Dpto de información e orientación profesional
    María del Carmen Veira Pérez

    • Coordinación emprendemento
     Teresa Barreiro Abilleira
   • Dpto de relación con empresas
    Pilar Novelle González
   • Dpto de calidade e innovación
    Tina Vázquez Lores

    • Coordinación programas internacionais
     María José Durán Gómez
    • Coordinación innovación e formación do profesorado
     Martina Martínez Sabajanes
    • Coordinación T.I.C.
     Eva Pintor Sánchez
    • Dinamización do Plan Dixital
     Eva Pintor Sánchez
   • Dpto de acreditación e probas
    Marta Abad Maquieira
  • Secretaría
   Área de administración e xestión
   Juan Ferradás Bautista

   • Comisión de Seguridade e Saúde Laboral
    • Dinamización mantemento das instalacións e apoio economato
     Jorge Sánchez Verdeal
    • Dinamización Relación con empresas na FP
     Eva Lage Lorenzo
  • Xefatura de estudos
   Área de formación
   Ana Area Gómez

   • Dpto de hostelería e turismo
    Francisco Rodríguez Prieto

    • Equipos docentes
     Titorías de actividades formativas e Titorías de F.C.T
   • Dpto de FOL
    Estrella Fernández Buján
   • Dpto de industrias alimentarias
    Ana Isabel Méndez Álvarez

    • Equipos docentes
     Titorías de actividades formativas e Titorías de F.C.T
   • Dpto de dinamización de idiomas
    Paula González López
   • Coord equipo dinamización da lingua galega
    Paloma Carrazoni Fuertes
   • Coordinación da biblioteca
    Pablo Losada Ferreiro
 • Claustro