Saltear al contenido principal

Dinamización da lingua galega

Para potenciar o uso da lingua galega se constitúe en cada centro integrado un equipo de dinamización da lingua galega do cal forman parte distintos colectivos do centro.
a) Tres representantes do profesorado, por proposta do claustro de profesorado. b) Dous representantes do alumnado, por proposta deste colectivo. c) Un representante do persoal non docente, por proposta deste colectivo.

Esta coordinación ten como obxectivo principal dinamizar a lingua galega a través de actividades que se inclúen no proxecto educativo do centro, como obras de teatro, exposicións, concursos, presentación, conmemoracións, eventos, etc.