Saltear al contenido principal

Departamentos

Os departamentos son os órganos de coordinación do centro integrado.

Áreas de calidade, innovación e orientación profesional

Tamén dentro das áreas funcionais atópanse os órganos de coordinación que son os distintos departamentos que completan o organigrama funcional do Centro.

Contacta co departamento

Departamento de información e orientación profesional

O departamento está composto por:

 • Xefatura: María del Carmen Veira Pérez
 • Profesora de FOL e coordinadora de emprendemento: Teresa Barreiro Abilleira
 • Profesora da familia profesional de Industrias Alimentarias: Noa Seijo Orjales
 • Profesora da familia profesional de Hostalaría e Turismo: María José Durán Gómez

As función principais do departamento de Información e Orientación Profesional son entre outras:

 • Informar o alumnado e, en xeral, a calquera persoa interesada sobre as oportunidades de acceso ao emprego, da oferta de cursos de perfeccionamento, reciclaxe ou especialización.
 • Informar das posibilidades do procedemento do recoñecemento, avaliación, acreditación e certificación da competencia profesional, das cualificacións profesionais e da formación ao longo da vida.
 • Xestionar a bolsa de emprego.
 • Facilitar o acceso aos programas e ás actividades de emprendemento.
 • Colaborar na detección de dificultades ou problemas de desenvolvemento ou aprendizaxe.

Departamento de Calidade e Innovación

O departamento está composto por:

 • Xefatura: Valentina Vázquez Lores.
 • Coordinadora de Innovación e Formación do Profesorado: Martina Martínez Sabajanes
 • Coordinadora de TIC’s: Eva Pintor Sánchez
 • Coordinador de Programas Internacionais: María José Durán Gómez

As funcións principais do departamento de calidade e innovación son, entre outras, as seguintes:

 • Deseñar e implantar os procedementos do plan de xestión de calidade e mellora continua.
 • Dirixir e coordinar as actividades referidas á innovación educativa e tecnolóxica, así como proxectos de investigación, e a súa transferencia nos procesos empresariais e nas súas aplicacións didácticas.

Departamento de Relación con empresas

O departamento está composto por:

A xefatura exércea a profesora Pilar Novelle González, e que está composto por tódolos titores do módulo de FCT do CIFP.

As funcións principais do departamento de Relación con Empresas son, entre outras, as seguintes:

 • Establecer as relacións para a concreción dos convenios ou acordos de colaboración coas empresas do ámbito socioprodutivo para a realización das actividades do centro integrado.
 • Establecer os convenios ou acordos con empresas, entidades ou institucións para a realización do módulo de formación en centros de traballo.
 • Supervisar e dirixir os programas de formación en centros de traballo.

Departamento de Acreditación e Probas

O departamento está composto por:

 • Xefatura: Marta Abad Maquieira.
 • Xefe do departamento de Hostalaría e Turismo: Francisco Rodríguez Prieto.
 • Xefa do departamento de Industrias Alimentarias: Ana Méndez Álvarez.
 • Xefa do departamento de Idiomas: Paula González López.
 • Xefa do departamento de FOL: Estrella Fernández Buján.

Entre as función máis salientables do departamento de Acreditación e Probas están, entre outras, as seguintes:

 • Coordinar, organizar, realizar o seguimento e avaliar o desenvolvemento do procedemento para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional.
 • Coordinar, organizar, realizar o seguimento e avaliar o desenvolvemento de calquera proba que se realice no centro, de acordo coa convocatoria da Administración competente.

Área de formación

Tamén dentro das áreas funcionais atópanse os órganos de coordinación que son os distintos departamentos que completan o organigrama funcional do Centro.

Contacta co departamento

Departamento de hostalaría e turismo

Cuxa xefatura exerce o profesor de cociña Francisco Rodríguez Prieto e está formado por tódolos docentes das especialidades de cociña, servizos en restauración e hostalaría e turismo.

As funcións principais do departamento de hostalaría e turismo son, entre outras:

 • Propor as medidas organizativas necesarias para un axeitado funcionamento das actividades formativas que desenvolva o departamento.
 • Promover as accións emprendedoras entre o alumnado.
 • Aprobar a proposta de actividades complementarias da familia profesional.

Departamento de industrias alimentarias

Cuxa xefatura exerce a profesora Ana Méndez Álvarez, e que está formado polos docentes da familia profesional de industrias alimentarias e polo profesorado de cociña e pastelaría con atribución docente no ciclo de panadaría, repostaría e confeitaría.

As funcións principais do departamento de industrias alimentarias son, entre outras:

 • Propor as medidas organizativas necesarias para un axeitado funcionamento das actividades formativas que desenvolva o departamento.
 • Promover as accións emprendedoras entre o alumnado.
 • Aprobar a proposta de actividades complementarias da familia profesional.

Departamento de formación e orientación laboral

Cuxa xefatura exerce a profesora Estrella Fernández Buján, e está formado polas docentes da especialidade de FOL.
Entre as función principais do departamento de FOL están as seguintes:

 • Colaborar co departamento de información e orientación profesional nas funcións de información, asesoramento e orientación, responsabilizándose do desenvolvemento das actividades e dos programas de emprendemento e de inserción laboral.

Departamento de idiomas

Cuxa xefatura exerce a profesora Paula González López, e que está formado polas docentes das especialidades de inglés e francés do centro.

As funcións máis salientables deste departamento son, entre outras, as seguintes:

 • Elaborar o programa de promoción de linguas estranxeiras.
 • Completar, de ser o caso, a competencia lingüística do alumnado e do profesorado que participe en programas internacionais.