Saltear al contenido principal

Proxecto funcional

O proxecto funcional é o documento no que se establecen os obxectivos previstos e actuacións prioritarias do centro, o sistema organizativo, os procedementos de xestión baseados nun sistema de mellora continua, as programacións didácticas e o plan de orientación profesional que inclue, entre outros, o plan de acción titorial.

O proxecto funcional constitúe o instrumento fundamental na organización e planificación do centro e desenvólvese consonte as directrices do plan de actuación, e o desenvolvemos a través do plan anual que elaboramos cada curso. É revisado anualmente segundo as directrices do plan de actuación do Consello Galego de Formación Profesional e do consello social, tendo presentes as propostas do claustro de profesorado.

A inspección educativa supervisa o proxecto funcional que ten que ser aprobado polo consello social do centro.

Enlace ao proxecto funcional do centro 2021-2025