Saltear al contenido principal

Expedición de títulos

O alumnado do centro que rematou satisfactoriamente os seus estudos, incluída a FCT, poderá solicitar aquí a expedición do título oficial. Unha vez solicitado, tarda en torno a dous anos en chegar. Mentres, e logo de facer a solicitude do título e os seus trámites (pago de tasas), para acreditar a titulación pode solicitar un Certificado académico no seguinte enlace.

Para a solicitude do título é preciso realizar o pago das tasas oficias que poderá facerse polas seguintes canles entrando na páxina da Axencia Tributaria de Galicia https://ovt.atriga.gal/:

  • Vía telemática: precísase certificado electrónico. Tramítase a tasa en rede, e logo o pago pódese facer tamén por vía telemática (cargo en conta ou tarxeta), ou presencial (imprimir un impreso e presentalo nas entidade bancarias sinaladas). O xustificante do pago deberá xuntarse á solicitude.
  • Vía presencial: Se desexa tramitar a taxa de xeito presencial poderá obter un modelo en branco para cubrir ou ben introducir os datos da taxa e a aplicación lle proporcionará o modelo xa cuberto, imprimilo e presentalo nas entidades bancarias sinaladas.

Documentos de axuda para tramitar pago das tasas:

  • Importe das tasas para expedición de títulos
  • Exemplo modelo cuberto.

Unha vez tramitado o pago das tasas, deberá cubrir o seguinte formulario e presentar a documentación:

  • Copia NIF/DOI/Pasaporte (.pdf ou .jpg lexible)
  • Copia do título de familia numerosa de ser o caso (.pdf ou .jpg lexible)
  • Xustificante da tramitación e pago das tasas.